Huiji Bak Kut Teh

Recipe for Lower Back Pain | Huiji Bak Kut Teh

Ingredients:Recipe for Lower Back Pain - Huiji Bak Kut Teh

Pork Rib – 1kg (cut into pieces)
Dang shen – 30g
Red dates – 30g (remove seeds)
Longan – 15g
Chuan Xiong – 10g
Gan cao – 3 slice
Bei Qi – 20g
Wolfberries – 15g
Yu Zhu – 50g
Chen pi – 3 slice
Huiji Waist Tonic – 3-4 cups (Huiji measuring cup)

Methods:

  1. Bring pork ribs to a boil, drain, set aside
  2. Wash dang shen,red dates, longan, chuan xiong, gan cao, bei qi, wolfberries, yu zhu, chen pi, put them into a big pot, pour in 3 litres of water, bring to a boil over high heat, boil for another 1 hour over low heat
  3. Add in pork ribs, simmer for another 1 hour till pork is tender, to taste
  4. Turn off heat, pour in 3-4 cups of Huiji Waist Tonic